תנאי השימוש באתר

השימוש באתר זה liathadas.com (להלן: “האתר”), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה”), באמצעות ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע”י ליאת הדס אדריכלות ועיצוב ת.ז. 028644334 שכתובתה היהלום  (להלן: “ליאת הדס”). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :”תנאי השימוש”), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד ליאת הדס, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בליאת הדס, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של ליאת הדס על פי תנאי השימוש שלהלן. ליאת הדס שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד

כללי

האתר מופעל על ידי ליאת הדס ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום מוצרי האיכות והלייף סטייל.

משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני לית הדס שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את ליאת הדס מכל אחריות בקשר לכך.

עלות השימוש באתר ותנאי תשלום

הזכות של משתמש הקצה לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.

המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com. ליאת הדס אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. ליאת הדס לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.

הגבלת אחריות

ליאת הדס לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של ליאת הדס, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע”י משתמש קצה וסך האחריות והחבות הכוללת של ליאת הדס הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה כנגד ליאת הדס.

מדיניות החזרות וביטולים

ניתן להחזיר מוצר אשר נרכש באתר תוך 48 שעות מרגע קבלתו ולקבל החזר כספי מלא, ההחזר מותנה בקבלת המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש. לא כולל מוצרים שהוזמנו במיוחד כגון ריהוט, טקסטיל, תאורה, אביזרים וכו’.

ניתן להחליף מוצר עד 14 יום מיום קבלתו, החלפת המוצר מותנת בקבלת המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש.

כדי להחזיר או להחליף מוצר שנרכש באתר יש ליצור עמנו קשר ולשלוח הודעה ובה פרטי ההזמנה לצורך בירור הפנייה ולקבלת אישור החזרה.

עלות המשלוח של המוצר המוחזר תחול על הלקוח. דמי המשלוח והטיפול לא יוחזרו.

החזרת מוצר ישירות למשרדי החברה אפשרית בתיאום מראש בלבד.

רק מי שרכש את המוצר יכול לקבל זיכוי, שילם עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותו, ומחזיק קבלת אשראי מקורית כפי שנשלחה עם הרכישה.

הזיכוי יתבצע רק לאחר החזרת המוצר לחברה שלם, תקין וראוי להחזרה. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי שבו בוצע התשלום ולא בשום כרטיס אחר, בניכוי דמי משלוח.

לא ניתן לבטל עסקה של מוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות בד/צבע או מידוֹת מיוחדות.

דמי ביטול הינם 5% מערך המוצר או 7% במידה והחיוב באשראי.

קניין רוחני

האתר הינו רכושה הבלעדי של ליאת הדס וליאת הדס הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של ליאת הדס בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מליאת הדס אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

שונות

כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי ליאת הדס לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של ליאת הדס לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.

הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

הודעות יימסרו לליאת הדס באמצעות דוא”ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא”ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא”ל אינה תקינה.